I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Rowery CUBE taniej do 15%”.

2.   Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod nazwą SKI TEAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON: 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł, zwana dalej „Ski Team” lub „Organizatorem”.

3.     Promocja rozpoczyna się w dniu 13 października 2023 roku i trwa do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

4.     Promocja organizowana jest przez Ski Team w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Promocja organizowana w sklepie internetowym rowerycube.pl, prowadzonym pod adresem: https://rowerycube.pl.

6.     Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży wybranego Asortymentu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja przeprowadzana jest pod hasłem „Rowery CUBE taniej do 15%”.

Sklep internetowy rowerycube.pl – system sprzedaży na odległość realizowany przez Ski Team za pośrednictwem strony internetowej https://rowerycube.pl na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

Uczestnik Promocji – osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

Rabat – upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) produktu przyznany przez Ski Team Uczestnikowi Promocji w wysokości i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Cena – cena sprzedaży brutto (z podatkiem VAT), za którą produkt został wprowadzony do sprzedaży, nie uwzględniająca jakiegokolwiek późniejszego obniżenia, w ramach rabatów, obniżek, promocji;

Asortyment – rowery marki Cube znajdujące się w ofercie sklepu internetowego rowerycube.pl., z wyłączeniem rowerów typu gravel z serii Nuroad, których to cena obniżona jest o 10%.

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1.   Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

2.     Promocja dotyczy wyłącznie określonego w Regulaminie Asortymentu na poniżej określonych zasadach:

- modele rowerów marki Cube z najnowszej kolekcji – do 15% taniej;
- modele rowerów marki CUBE z poprzednich roczników - do 10% taniej;
- modele rowerów marki Cube z serii Nuroad - do 10% taniej.

3.   Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obniżającymi ceny oraz nie dotyczy produktów przecenionych. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Promocji oraz w innych akcjach promocyjnych, Uczestnik ma możliwość wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać.

4.    Promocja łączy się z ofertą ratalną przygotowaną we współpracy z Santander Consumer Bank. 

5.   Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu i reklamacji zakupionych w ramach Promocji produktów, na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2018.0.1025 t.j.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.0.683. t.j.).

6.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Uczestnika, Uczestnik Promocji otrzymuje zwrot ceny faktycznie uiszczonej za towar.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub do zakończenia Promocji przed końcem okresu jej obowiązywania, w przypadku wyczerpania Asortymentu. Ski Team zobowiązuje się do poinformowania Klientów o zmianie Regulaminu na 7 dni przed planowaną zmianą poprzez umieszczenie jego treści na stronie www.rowerycube.pl

2.     Materiały reklamowo-promocyjne związane z akcją promocyjną mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

3. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://rowerycube.pl

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło