REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Odbierz 10% wartości roweru”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Odbierz 10% wartości roweru”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka SKI TEAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON 146592183, kapitał zakładowy: 300.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 16.05.2023 roku i trwa do odwołania.
 4. Promocja organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym rowerycube.pl.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Asortymentu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Asortyment – produkty sprzedawane przez Organizatora, znajdujące się w aktualnej ofercie konkretnego Sklepu internetowego rowerycube.pl z kategorii: rowery z wyłączeniem wszystkich kolekcji rowerów Cube Hybrid oraz rowerów z serii Nuroad;

Akcesoria - akcesoria rowerowe oraz odzież rowerowa marek CUBE oraz RFR, znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego rowerycube.pl, a określone w kategoriach na stronie internetowej https://rowerycube.pl/:
- akcesoria;
- odzież;
- części.

Sklep internetowy rowerycube.pl – system sprzedaży na odległość realizowany przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej rowerycube.pl na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego; 

Uczestnik Promocji –  osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia; 

Cena – cena sprzedaży brutto (z podatkiem VAT), za którą produkt został wprowadzony do sprzedaży, nie uwzględniająca jakiegokolwiek późniejszego obniżenia, w ramach rabatów, obniżek, promocji;

Rabat – upust od Ceny produktu z Asortymentu przyznany przez Organizatora Uczestnikowi Promocji w wysokości i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptuje.

2.      Każdy Uczestnik Promocji, który dokona zakupu w Sklepie internetowymrowerycube.pl produktu z Asortymentu otrzyma Rabat w wysokości 10% wartości zakupionego roweru do wykorzystania na zakup Akcesoriów.

3.      Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obniżającymi ceny oraz nie dotyczy produktów przecenionych. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Promocji oraz w innych akcjach promocyjnych, Uczestnik ma możliwość wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać.

 1. Rabat naliczany jest od cen katalogowych Akcesoriów.
 2. W przypadku, gdy wartość udzielonego Rabatu jest równa lub wyższa niż wartość Akcesoriów jakie Uczestnik nabywa na paragonie lub fakturze zostanie naliczona kwota 1 zł za każdy produkt Akcesorium, która następnie zostanie odliczona od kwoty wartości roweru.
 3. W przypadku zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym rower jaki i wybrane Akcesoria muszą znaleźć się w jednym koszyku zakupowym (zakup musi być realizowany w ramach jednego zamówienia w Sklepie Internetowym).
 4. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, w tym w przypadku gdy wartość udzielonego Rabatu jest niższa niż wartość Akcesorium Organizator nie wypłaca Uczestnikowi różnicy.
 5. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i reklamacji zakupionych w ramach Promocji produktów, na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).

III. ZWROT, WYMIANA, REKLAMACJA

 

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie zostaną spełnione, a Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu zarówno Asortymentu i Akcesoriów,
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku, gdy nabyty produkt/produkty z Asortymentu i/lub Akcesoriów posiada/posiadają wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź jest/są niezgodne z umową.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub do zakończenia Promocji przed końcem okresu jej obowiązywania, w przypadku wyczerpania Asortymentu. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianie Regulaminu na 3 dni przed planowaną zmianą poprzez umieszczenie jego treści na stronie rowerycube.pl
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z akcją promocyjną mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 3. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: rowerycube.pl

 

 

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło