ROWERYCUBE.PL

Sklep internetowy rowerycube.pl, działający pod adresem https://rowerycube.pl/, prowadzony jest przez: Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.

Niniejszy Regulamin określa, w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy.

§ 1.

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:
 • Czas realizacji zamówienia - okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Użytkownika oraz powierzy zamówiony towar przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Użytkownika formę dostawy;
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Spółką;
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Kupującego - baza danych zawierająca: dane Klienta, przekazywane Ski Team dobrowolnie służące do realizacji zamówień, historię zamówień, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;
 • Minimalne wymagania systemowe –minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: przeglądarka internetowa w wersji: Firefox 33 lub nowsza, Opera 25 lub nowsza, Chrome 39 lub nowsza, Edge, Safari oraz dostęp do sieci Internet;
 • Przelew - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarnie w placówce banku lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora – np. pocztowego;
 • Przerwa w Działaniu Sklepu - awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami;
 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://rowerycube.pl/ sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Ski Team Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł;
 • Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej, w tym realizacji Zamówień Klienta;
 • Ski Team/Spółka - Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł;
 • Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa dostępna pod adresem https://rowerycube.pl/;
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z funkcjonalności Sklepu;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Sklepu, które określa rodzaj i ilość towaru, sposób zapłaty, dostarczenia towaru, dane Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Ski Team działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Użytkownikiem umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są produkty szczegółowo określone na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Odwiedzając Stronę Internetową Sklepu, jak też składając zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie, w szczególności na zasady wykonywania umów sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§ 3.

REALIZACJA ZLECONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA TRANSAKCJI

 1. Zamówienie złożone przez Użytkownika przyjmowane jest za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówienia niezbędne jest zachowanie przez Użytkownika Minimalnych wymagań systemowych.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia oraz korzystać ze Strony Internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków określonych jako Siła Wyższa lub okoliczności powodujących Przerwę w działaniu Sklepu.
 3. Użytkownik, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje:

1)     wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru i jego wariantów takich jak rozmiar, kolor, itp.;

2)     wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;

3)     wyboru dokumentu zakupu (faktura, paragon);

4)     wyboru sposobu płatności.

 1. Sklep po otrzymaniu Zamówienia przesyła do Użytkownika na podany przez niego adres e-mail wiadomość stanowiącą informację o wpłynięciu Zamówienia.
 2. W przypadku niedostępności zamówionego towaru/towarów w magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Użytkownika lub też nadmiernych trudności przy realizacji Zamówienia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Użytkownika najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia i zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze lub zaproponuje towar o podobnych parametrach. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia lub telefonicznie.
 3. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych Zamówieniem Użytkownika w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia w czasie przewidzianym w Zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Użytkownik jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Użytkownik w takim przypadku może według własnego uznania:

  1) zlecić częściową realizację Zamówienia, przez co rozumie się realizację na rzecz Użytkownika Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na towary niedostępne, przy czym musi zwrócić Użytkownikowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji Zamówienia,

  lub

  2) anulować całość Zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Użytkownika z dotychczasowego Zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia tak w całości jak w części, a także powstanie po stronie Sklepu obowiązku zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny.

 1. Po ustaleniu dostępności części lub całości towarów objętych Zamówieniem Użytkownika  w magazynie i sposobie realizacji Zamówienia Sklep przesyła do Użytkownika  na podany przez niego adres e-mail wiadomość stanowiącą informację o przyjęciu oferty sprzedaży i o realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości e-mail od Sklepu zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem.
 2. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień, których przedmiotem są towary objęte promocją lub wyprzedażą następuje według kolejności wpływania potwierdzonych przez Sklep Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub promocją. Każda wyprzedaż lub promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

   

  § 4.

  REJESTRACJA/KONTO

  1. Złożenie Zamówienia w Sklepie nie wymaga posiadania przez Użytkownika Konta.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Użytkownik, przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Korzystanie ze Sklepu bez rejestracji jest również bezpłatne.
  3. W celu rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wybrać zakładkę https://rowerycube.pl/ - Moje konto - Zaloguj się – Załóż konto oraz wypełnić formularz rejestracyjny, w którym przekaże informacje: imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także utworzy indywidulane hasło składającego się z minimum 5 znaków, umożliwiające mu logowanie się do Sklepu. Do dokonania skutecznej rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności prowadzoną przez Ski Team. Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta.
  4. Po zakończeniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta wymaga podania wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Użytkownika  oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidulanego hasła. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.
  5. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony, przy czym Użytkownik może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta bez konieczności podawania przyczyny. W celu usunięcia Konta należy wysłać wiadomość e-mail na adres: sklepinternetowy@rowerycube.pl z żądaniem usunięcia Konta. W wiadomości należy podać adres e-mail powiązany z Kontem, imię oraz nazwisko.

   

  § 5.

  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Termin realizacji Zamówienia określany jest na podstawie terminu realizacji dostawy towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji uzależniony jest od faktycznej dostępności wybranego towaru. O przybliżonym terminie realizacji Zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości e-mailu potwierdzającym wpłynięcie Zamówienia.
  2. Maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi 14 (czternaście) dni od zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Brak wpłaty za Zamówienie przez Użytkownika w terminie 3 (trzech) dni roboczych od jego złożenia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
  4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. W momencie składania Zamówienia Użytkownik wybiera formę dostawy i akceptuje jej koszt.
  5. Zamówienie realizowane jest poprzez dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w zdaniu poprzednim.  W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
  6. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej - sklepinternetowy@rowerycube.pl, lub telefonicznie na numer +48 608 510 710 w celu wyjaśnienia sprawy.
  7. Ski Team archiwizuje Zamówienia na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma dostęp do danych Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta. W każdym jednak przypadku Ski Team rekomenduje zachowanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone przez Klienta Zamówienie.

   

  § 6.

  CENY TOWARÓW

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  1) podawane są w złotych polskich (PLN),

  2) są cenami brutto, tzn. zawierają podatek od towarów i usług (VAT),

  2) nie zawierają kosztów dostawy.

  1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sklepu oraz Użytkownika.
  2. Koszty dostawy Zamówienia podawane są przy osobno przy podsumowaniu Zamówienia.
  3. Koszty dodatkowe, takie jak koszty niektórych opakowań lub innych kosztów dodatkowych usług zamówionych przez Użytkownika, płatne osobno, zostaną podane do wiadomości Użytkownika na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
  5. Ski Team informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w stacjonarnych sklepach sieci Ski Team nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych w Sklepie i odwrotnie.

   

  § 7.

  PŁATNOŚCI

  1. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności za Zamówienie (towar wraz z jego dostawą):

  1) za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych Przelewy24 – w takim przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić z góry za Zamówienie oraz koszty jego dostawy przed jego realizacją;

  2) przelewem bankowym – w takim przypadku Klient zobowiązany jest uiścić należność za Zamówienie wraz z kosztami dostawy na wskazany rachunek bankowy Ski Team. 

  Ski Team Polska sp. z o.o.

  ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38

  02-146 Warszawa

  80 1140 1977 0000 4755 9800 1005

  3) za pośrednictwem zakupów na raty poprzez Santander Consumer Bank S.A. – w takim przypadku Klient składa wniosek o kredyt na zakup wybranego/wybranych przez siebie towaru/towarów. Gdy procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, umowa kredytowa zostanie podpisana przez Klienta, a kredyt uruchomiony, Sklep przystąpi do realizacji złożonego Zamówienia;

  4) finansowanie za pośrednictwem leasingu - PKO Leasing S.A., LeaseLink S.A. – w takim przypadku Klient składa wniosek o zawarcie umowy leasingu na zakup wybranego/wybranych przez siebie towaru/towarów. Gdy procedura leasingowa przebiegnie pomyślnie, umowa leasingu zostanie podpisana przez Klienta, a leasing uruchomiony, Sklep przystąpi do realizacji złożonego Zamówienia.

  1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub po uruchomieniu kredytu i zapłaty, a w przypadku przelewu bankowego – po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na konto bankowe Sklepu.
  2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie. Nie pozbawi to jednak Użytkownika możliwości dokonania płatności w innej formie.
  3. Jeśli Użytkownik oświadczy, że: (i) składa Zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), lub (ii) nie składa Zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) oraz zażąda wystawienia faktury VAT, Ski Team wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT i przekaże ją w formie papierowej dołączoną do Zamówienia.
  4. Jeśli Użytkownik oświadczy, że nie składa Zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Ski Team przekaże Użytkownikowi paragon fiskalny dołączony do Zamówienia.
  5. Ski Team stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz zleceniu obsługi płatności elektronicznych.
  6. Ski Team zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Użytkownika do momentu całkowitej zapłaty ceny.

   

  § 8.

  AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE W DZIAŁANIU SKLEPU

  1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
  2. O wszelkich Przerwach w Działaniu Sklepu polegających na awarii Strony Internetowej Sklepu, Ski Team będzie się starał powiadamiać Użytkowników.
  3. O planowanych Przerwach w Działaniu Sklepu polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu, Sklep informuje Użytkowników na Stronie Internetowej Sklepu. Przerwy w Działaniu Sklepu powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa ta była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Użytkowników.
  4. W przypadku  wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Zamówienia oraz zwrotu uiszczonej ceny za towar/towary, z zastrzeżeniem, że jeśli Przerwa w Działaniu Sklepu lub awaria nastąpiła po wyborze przez Użytkownika formy dostawy to rezygnacja nie będzie możliwa, a zamówiony towar zostanie doręczony. 

   

  § 9.

  REKLAMACJE

  1. Ski Team ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach: 

  1) w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  2) w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

  1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę. Reklamacja związana z zakupionym towarem może zostać złożona przez Klienta  w szczególności pisemnie na adres: Ski Team Polska sp. z o. o., ul. Komitetu Obrony Robotników 36/68, 02-146 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: sklepinternetowy@rowerycube.pl
  2. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do towaru.
  3. Ski Team rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

  1) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację;

  2) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym;

  3) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

  § 10.

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny do pobrania pod adresem https://rowerycube.pl/content/8-zwroty-i-reklamacje 
  2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  3. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  4. Jeżeli Ski Team nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  5. W przypadku, gdy zwracany towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Klienta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Ski Team jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Klientowi, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
  6. Postanowienie powyższych ustępów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   

  § 11.

  DANE KLIENTÓW

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu jest Ski Team. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Sklep, podanych przez Użytkownika w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  1) umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2) ciążący na Sklepie obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz

  3) prawnie uzasadniony interes Ski Tam, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane odbiorcom, takim jak: podwykonawcy zapewniający wsparcie techniczne Sklepu w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu, podmioty wspierające Ski Team w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, podmioty wspierające realizację przez Ski Team obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Ski Team poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy ze Ski Team.
  4. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1) przestanie obowiązywać umowa zawarta między Klientem a Sklepem;

  2) na Sklepie przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

  3) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sklep, związanych z zawartą umową;

  4) zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sklepu

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

          7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

  1) dostępu do swoich danych osobowych;

  2) ich sprostowania;

  3) usunięcia;

  4) ograniczenia przetwarzania;

  5) przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:

  6) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sklep).

  W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem drogą e-mail bądź listową.  

           8. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może on złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   

  § 12.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Śródtytuły (nazwy paragrafów) zawarte w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności:

  1) za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika;

  2) za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych;

  3) w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej;

  4) za błędy powstałe przy obsłudze Zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych;

  5) za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika lub też innych danych autoryzacyjnych Użytkownika w wyniku niedochowania przez Użytkownika zasad ostrożności przy użytkowaniu loginu i hasła do Konta Użytkownika.

  1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
  2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Ski Team honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

  1) zmiany w prawie;

  2) przyczyny organizacyjne, w szczególności:

  a) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

  b) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sklepu,

  c) zmiany w zakresie sposobów płatności,

  d) zmiany w zakresie sposobów dostarczenia towarów,

  e) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

  1. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu.
  2. Użytkownik, który posiada Konto Kupującego zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który jest członkiem Ski Team Club zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
  3. W razie pytań dotyczących Regulaminu bądź procesu składania Zamówienia Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem:

  1) pod adresem: ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa;

  2) drogą e-mail: sklepinternetowy@rowerycube.pl;

  3) telefonicznie: 22 846 57 87. 

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.01.2023 roku.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło